anvisningar

Talkon ordnade för Snygg Beach är frivilliga talkon och varje arrangör får ordna talko på sitt eget sätt. På denna sida finns samlade ärenden, som är bra att observera vid deltagande i programmet. Vi har också sammanställt en minneslista som hjälp till talkoarrangörerna och information om fåglarnas aktuella häckningstid på våren och sommaren.

programmets koordinator = hsr Rf

 • Ansvarar för programmets koordinering
 • Ansvarar för rådgivningen av talkoarrangörerna genom att erbjuda instruktioner och tips
 • Ansvarar för Snygg Beach -programmets kommunikation och marknadsföring
 • Samlar ihop talkoarrangörernas anmälningar och lägger upp talkostränderna på kampanjens nätsidor
 • Förvaltar nedskräpningsmaterialet som samlats under städningarna
 • Ansvarar för anordnandet av kampanjens aktiviteter och evenemang

Talkoarrangören

 • Ansvarar för praktiska arrangemang, till exempel:
  • ansvarar för eventuell talkotraktering
  • ansvarar för eventuell transport till städplatsen
  • ansvarar för instrueringen av talkoarbetarna på plats
  • ansvarar för eventuell städutrustning
  • tar emot de frivilliga talkodeltagares anmälningar
  • ansvarar för att det uppsamlade skräpet tas med från stranden
 • Försäkrar sig om att talkot har markägarens tillstånd
 • Tar i beaktande fåglarnas häckningstid vid val av städplats
 • Meddelar talkostrandens läge och eventuella deltagaranmälningar till programkoordinatorn
 • Sköter anskaffningen av eventuella tillstånd
 • Den rekommenderade talkogruppens storlek (max. 50 pers./strand) kräver inga extra arrangemang*
 • Fungerar som länk mellan talkoarbetarna och arbetsgruppen för Snygg Beach -programmet
 • Förmedlar skräprapporteringen till programarrangören

*Skyldighet att meddela myndighet. Talkoarrangören är skyldig att anmäla allmän sammankomst till polisen, när > 100 barn / > 200 vuxna deltar i evenemanget. Då måste man sammanställa en räddningsplan för evenemanget till räddningsverket och lämna in en anmälan om allmän sammankomst till den lokala polisen. Ytterligare information finns på räddningsverkets och polisinrättningens webbsidor.

Talkoarrangörens minneslista

Vi hjälper talkoarrangörerna i sitt arbete genom att upprätta en minneslista, som hjälp till att försäkra arrangeringen av ett lyckat Snygg Beach -talko.

Talkoplats

 • Det är alltid bra att i förväg ta reda på, om områden där talkon ordnas, ägs av någon. Vid behov kan man fråga lov att ordna talkon på området.
 • Planeringen av genomförandet underlättas om man besöker talkostället i förväg.
 • Det är bra att försäkra sig om att området är tryggt och att det är lätt för alla deltagare att röra sig på stranden.
 • Det är bra att ta reda på vilka sätt talkoarbetare tar sig till talkostället (kollektivtrafik, personbil, cykel osv.).
 • Det är bra att ta reda på hurdan utrustning det finns på platsen: toalett, plats att äta osv.
 • Stör inte naturen. Vi ber talkoarrangörer att ta i beaktande fåglarnas häckningstid, som under våren är som livligast.

Talkoarbetare

 • Noggranna instruktioner garanterar att talkot lyckas bra
  • Anvisning till rätt utrustning
  • Anvisning till talkoarbetet
  • Anvisning till skräprapportering
  • Tidtabell samt reseplan
  • Informering om ärenden som gäller talkot
 • Det är viktigt att motivera talkoarbetare, både före och efter talkot. En glad och inspirerad talkoarbetare städar mer än gärna.
 • Det är bra att ha kontroll över talkogruppens storlek. Förhandsanmälan hjälper till med att förutspå möjliga anmälnings- och lovärenden.

Skräp

Vid arrangerandet av talko, är det bra att på förhand ta reda på vart man kan lämna det upplockade skräpet, finns det t.ex. avfallskärl på stranden.

Programmets personal kan vid behov hjälpa med att ta reda på vart skräpet kan lämnas. I första hand är talkogruppen alltid ansvarig för skräpet, dess transportering och förstöring.